تعرفه خطوط اختصاصی

تاریخ بروز رسانی : 1399/01/01

نکته 1 : به تمام قیمت خطوط 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
نکته 2 : تمامی قیمت خطوط به ( ریال ) می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور 5000

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
1450002116000000100.000200.000
135000211600000150.000300.000
12500021160000300.000600.000
1150002116000500.0001.000.000
1050002116001.000.0002.000.000
95000211602.500.0005.000.000
850002116استعلام شوداستعلام شود
75000211استعلام شوداستعلام شود
6500021استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور 21000

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
15210001234567890200.000200.000
1421000123456789300.000300.000
132100012345678400.000400.000
12210001234567500.000500.000
1121000123456800.000800.000
1021000123451.600.0002.200.000
92100012342.200.0003.000.000
8210001236.000.0008.000.000
7210001230.000.00045.000.000

تعرفه خطوط اپراتور 1000

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
1410001234567890350.000700.000
131000123456789500.0001.000.000
121000123456781.250.0002.500.000
11100012345671.750.0003.500.000
1010001234562.500.0008.000.000
91000123456.000.00012.000.000
81000123420.000.00050.000.000
71000123استعلام شوداستعلام شود
6100012استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور 2000

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
122000123456781.500.000استعلام شود
11200012345672.000.000استعلام شود
1020001234563.600.000استعلام شود
92000123456.000.000استعلام شود
82000123412.000.000استعلام شود
72000123استعلام شوداستعلام شود
6200012استعلام شوداستعلام شود

هزینه آبونمان سالیانه خطوط 2000 معادل 55 درصد هزینه اولیه خط می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور 3000

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
1430002822123456300.000300.000
123000282212341.000.0001.000.000
1030002822001.500.0001.500.000
93000282203.000.000استعلام شود
830002822استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور تلفن ثابت

رقم خطنمونه شمارهخطوط متناظر
802166142986500.00
5021876542.500.000
402129663.000.000
30211945.000.000